Ulgi w spłacie zobowiązań należności publicznoprawnych

Ulgi w spłacie zobowiązań należności publicznoprawnych 
– umorzenie, rozłożenie i odroczenie 
(dotacja, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów w SPP)
 
 
Wymagane dokumenty:
 
1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej:
 
- wniosek o ulgę – druk do pobrania .doc
 
- oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej – druk do pobrania .doc
 
- oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej – druk do pobrania .doc
 
- zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o średniej wysokości wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy z zakładu pracy, odcinki od emerytury lub renty, zaświadczenie lub do wglądu inny dokument potwierdzający zarejestrowanie w PUP oraz pobieranie zasiłku dla bezrobotnych i inne) 
 
- do wglądu zeznania podatkowe wraz z załącznikami potwierdzone przez Urząd Skarbowy lub zaświadczenia o osiągniętym dochodzie, z wyszczególnieniem kwoty dochodu i odliczeń oraz kwoty nadpłaty lub zapłaty podatku,
 
- udokumentowane wydatki ponoszone na miesięczne utrzymanie mieszkania (np. do wglądu  rachunek za czynsz, prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci, zakup węgla i inne),
 
- informacje o zadłużeniu Wnioskodawcy np. zaległości w opłatach eksploatacyjnych (wymienić z jakich tytułów i na jaką kwotę), zaciągnięte kredyty, pożyczki – wskazać kiedy i na jaki cel zostały zaciągnięte i jaka jest wysokość miesięcznych obciążeń z tego tytułu (dołączyć stosowne dokumenty np. zaświadczenia, wezwania do zapłaty, harmonogramy spłaty),  
 
- inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w przypadku chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość miesięcznych kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala). 
 
 
 
2. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez rolników, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1, należy przedłożyć: 
- do wglądu dokumenty odnośnie przyznanych płatności bezpośrednich,  
 
- formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, której wzór został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) - druk do pobrania.doc
 
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania.doc
 
 
3. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1, wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną firmy tj.:
informacje na temat rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,   
 
do wglądu zeznania podatkowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. PIT-36, PIT-28, PIT-16A),  
 
informację o liczbie zatrudnionych osób, 
 
- wyposażenie związane z prowadzoną działalnością i jego wartość (np. ewidencje środków trwałych o ile jest prowadzona), 
 
wykaz wysokości zaległości z podziałem  na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą, 
 
informacje o zaciągniętych kredytach na działalność gospodarczą (np. harmonogramy ich spłaty),
 
wykaz należności,
 
wykaz stanu magazynowego (ilościowo i wartościowo) na koniec ubiegłego roku o ile jest sporządzany,
 
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) - druk do pobrania
 
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania.doc
 
- oświadczenie przedsiębiorcy, w związku z COVID - druk do pobrania 
 
 
4. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę prawną należy przedłożyć: 
- wniosek o ulgę – druk do pobrania .doc
 
- informacje na temat zakresu i rodzaju prowadzonej działalności – zasięgu terytorialnego, szacunkowego udziału i konkurencji na rynku,   
 
- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia., opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu), 
 
- informacje na temat bieżącej sytuacji finansowej (np. wstępna wersja bilansu, rachunku zysków i strat, inne)
 
- informację o liczbie zatrudnionych osób, 
 
- plan przychodów i wydatków na dany rok,
 
- wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą, 
 
- wykaz należności,
 
- odpisu KRS - dotyczy spółek prawa handlowego,
 
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) - druk do pobrania 
 
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania.doc
 
- oświadczenie przedsiębiorcy, w związku z COVID - druk do pobrania
 
Wielkość pomocy de minimis przyznana określonemu beneficjentowi nie może przekroczyć w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz 2 poprzedzających go lat podatkowych:
20 tys. € dla sektora rolnictwa (produkcja podstawowych produktów rolnych),
30 tys. € dla sektora rybołówstwa (produkcja, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa),
100 tys. € dla sektora drogowego transportu towarów,
200 tys. € dla sektora drogowego transportu osób,
200 tys. € dla pozostałych sektorów działalności gospodarczej. 
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
- 10,00 zł za wydanie decyzji 
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01  
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem 
 
 
Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Egzekucji Administracyjnej i Pomocy Publicznej, pokój nr 15
tel. 61 28 47 157
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Organ na wniosek zobowiązanego może:
 
a) umarzać w całości - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym,
 
b) umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości albo części należności lub rozkładać na raty płatność całości albo części należności - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego
 
Zgodnie z przepisami regulującymi zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych, każdorazowo należy analizować zasadność ich udzielenia. W tym celu należy zbadać stan materialny i rodzinny zobowiązanych osób fizycznych, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, a także osób prawnych przeanalizować sytuację ekonomiczno - finansową firmy (gospodarstwa rolnego) oraz zweryfikować warunki dopuszczalności takiej pomocy w kontekście przepisów o pomocy publicznej, w przypadku gdy wniosek o ulgę złoży przedsiębiorca. Wydanie decyzji wymaga więc zebrania i oceny materiału dowodowego.
W sprawach stosowania ulg należności publicznoprawnych przedmiotem oceny musi być stan faktyczny, w tym głównie sytuacja finansowa Zobowiązanego istniejąca w dacie rozstrzygnięcia sprawy. 
 
Wytworzył:
Grażyna Kubera
(2018-03-27)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-20 09:03:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-15 12:24:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki