Zmiana warunków zabudowy

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
 
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy - druk do pobrania .pdf
 
 
2. Pisemna zgoda wszystkich stron postępowania ustalającego warunki zabudowy - druk do pobrania .pdf / druk do pobrania .doc
 
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika: pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej 
 
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł, jeśli wymagana.
 
  
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
- 10,00 zł – opłata za czynność urzędową na wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy. Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej), z wyłączeniem spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się z opłaty skarbowej m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.
 
 - 17,00 zł – opłata za pełnomocnictwo imienne. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 
 - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania .doc
 
 
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni 
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 34 
tel. 61 28 47 131 
tel. 61 28 47 123
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
Zmianie podlega tylko ostateczna decyzja o warunkach zabudowy.
 
 
Zachęcamy do drukowania dokumentów dwustronnie, by ograniczyć zużycie papieru i wspierać środowisko.
 
Wytworzył:
Katarzyna Bednarowicz
(2023-03-17)
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-09-26 11:03:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 10:03:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki