☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Środa 10.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu/umowy najmu pomieszczenia tymczasowego

Przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu/umowy najmu pomieszczenia tymczasowego  
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przedłużenie umowy najmu
 
2. Deklaracja o wysokości dochodów
 
 
3. Oświadczenie o stanie majątkowym 
 
 
4. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów m.in.

a. zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym dochodzie (tyt. umów o pracę, zleceń i umów o dzieło) za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia deklaracji z zaznaczeniem, że odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.  Można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia - druk do pobrania

b. kserokopie decyzji ZUS o przyznaniu/waloryzacji emerytury lub renty, trzy ostatnie odcinki lub zaświadczenie z ZUS,

c. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby tam zarejestrowanej, posiadającej lub nie prawo do zasiłku dla bezrobotnych;

d. kserokopie decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego 

e. kserokopie wyroku sądu o wysokości przyznanych alimentów, decyzji o przyznaniu świadczenia alimentacyjnego   

 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, pokój nr 23
tel. 61 28 47 184
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
Dodatkowe informacje:

Dokumenty w sprawie przedłużenia umowy najmu należy złożyć w miesiącu, w którym umowa wygasa. 

Przykład:

Jeżeli umowa najmu jest zawarta do 30 kwietnia, wniosek o jej przedłużenie należy złożyć w kwietniu (najlepiej na początku miesiąca).

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego umowę najmu socjalnego lokalu można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy (…).

Umowa najmu socjalnego lokalu, (…) może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy (art. 23 ust. 2 ww. ustawy).

 
 
I. PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU 
 

Średni dochód miesięczny z ostatnich 3 miesięcy na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekraczać 70 % najniższej emerytury tj. 936,91 zł, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód ten nie może przekraczać 95 % najniższej emerytury, tj. 1 271,52 zł.     

W sytuacji przekroczenia wysokości dochodu umowa najmu lokalu może być zawarta z osobą pozostającą w lokalu, po upływie terminu oznaczonego w umowie najmu socjalnego lokalu, jeżeli osiągane dochody uprawniają do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.

 

 

 

 
II.  LOKAL WYNAJMOWANY NA CZAS NIEOZNACZONY
 

Średni dochód miesięczny z ostatnich 3 miesięcy na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekraczać 130 % najniższej emerytury tj. 7 739,97 zł, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód ten nie może przekraczać 230 % najniższej emerytury, tj. 3 078,41 zł.

 

Powyższe zapisy mają również zastosowanie do najmu pomieszczeń tymczasowych.   
 
 
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Dominika Gronowska
(2022-01-21)
Udostępnił:
Łęczycka-Ruta Sonia
(2019-05-08 10:26:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-03-02 11:51:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2008656