☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Śremie

Niedziela 28.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ulgi podatkowe udzielane przedsiębiorcom w ramach COVID-19

Komunikat w sprawie ulg podatkowych udzielanych przedsiębiorcom w ramach COVID-19

 

Informujemy, że 18 kwietnia 2020r. weszła w życie zmiana art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, 568 i 695), wprowadzona ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. "TARCZA 2".

Nowelizacja tego przepisu wprowadza zmianę, na podstawie której wsparcie udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19– zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Pomoc udzielona łącznie przez wszystkie organy udzielające pomocy na ten cel nie może przekroczyć kwoty 800 tys. euro.

Wyłączeni są z udzielenia tej formy pomocy przedsiębiorcy, którzy 31 grudnia 2019 r. spełniali kryteria uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). Pomoc publiczna w tej formie może być stosowana wyłącznie do 31 grudnia 2020 r.

Składając wniosek o udzielenie ulgi, na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej tj. w formie:

 1. odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty (dotyczy należności przed terminem płatności),
 2. odroczenia lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę (dotyczy należności po terminie płatności),
 3. umorzenie w całości lub części zaległości, odsetek za zwłokę (umorzyć można jedynie podatek po terminie jego płatności, zatem wniosek należy złożyć po upływie terminu płatności kolejnych rat),

 

podatnik będący przedsiębiorcą powinien wskazać, czy udzielona pomoc publiczna ma być rozpatrywana w ramach pomocy de minimis (do 200 tys. euro), czy pomocy innej niż de minimis w ramach COVID-19, na podstawie Komunikatu Komisji (do 800 tys. euro) i złożyć stosowne formularze:

 

 1. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - w przypadku ubiegania się o ulgę w spłacie w ramach COVID-19 – druk do pobrania,

lub

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – druk do pobrania oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania.

 

W złożonym wniosku należy wskazać rodzaj preferowanej ulgi (z wyżej wymienionych), rodzaj zobowiązania podatkowego wraz z okresami (np. podatek za dany kwartał przy osobach fizycznych lub za miesiąc/e przy osobach prawnych), a w przypadku odroczenia, rozłożenia na raty – proponowane nowe terminy płatności.

Wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na jego przedsiębiorstwo oraz przedstawić:

 1. informacje świadczące o pogorszeniu się sytuacji finansowej, tj. o spadku obrotów (należy porównać okres: od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek, do analogicznego okresu ubiegłego roku),  
 2. wskazać, czy jego działalność została ograniczona rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.),
 3. prognozę co do dalszej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, o ile to możliwe na tle całej branży,
 4. sytuację kontrahentów, z którymi współpracuje Wnioskodawca,
 5. korzyści jakie uzyska Wnioskodawca w przypadku pozytywnej decyzji organu podatkowego np. czy utrzyma miejsca pracy, zapewni środki finansowe niezbędne do utrzymania,
 6. z jakich innych form wsparcia skorzystał lub będzie mógł skorzystać,
 7. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia., opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu) - dotyczy osób prawnych, 
 8. zeznania podatkowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. PIT-36, PIT-28, PIT-16A) - dotyczy osób fizycznych,
 9. informację o liczbie zatrudnionych osób,  
 10. wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą, ze wskazaniem okresu jakiego dotyczą (do 3 m-cy, 3-6 m-cy, 6-12 m-cy, powyżej 12 m-cy),
 11. wykaz należności i zobowiązań, ze wskazaniem okresu jakiego dotyczą (do 3 m-cy, 3-6 m-cy, 6-12 m-cy, powyżej 12 m-cy),
 12. oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej – dotyczy osób fizycznych – druk do pobrania.

 

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące form pomocy publicznej oraz jej kumulacji znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Opłata skarbowa:

Składane wnioski nie podlegają opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie – Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter),

Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Zarządzania Finansami Gminy

Zespół Egzekucji Administracyjnej i Pomocy Publicznej

pokój nr 15

tel. 61 28 47 157

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu podatkowego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Olga Pawłowska
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-05-11 14:03:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-05-11 14:30:51)
 
 
liczba odwiedzin: 9254557

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X