Ulgi podatkowe udzielane przedsiębiorcom w ramach COVID-19

Instrumenty wsparcia udzielanego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w ramach COVID-19

W zakresie ustawy Ordynacja podatkowa istnieje możliwość przyznawania indywidualnych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67b w związku z art. 67a § 1 tej ustawy. Możliwe jest:

 1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 3. umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych (po terminie płatności), odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą istnieje możliwość udzielania ulg w formule pomocy de minimis (do 200 tys. euro)  oraz w ramach innych przeznaczeń pomocy (do 800 tys. euro). W formule – innych przeznaczeń pomocy – wsparcie w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty w związku z COVID-19 – w przypadku podatku, którego termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 r., lub zaległości podatkowej powstałej po tym dniu, pomoc udzielana od 13 listopada 2020 r.

Dodatkowo, wsparcie do 800 tys. euro może zostać udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

W praktyce oznacza to, iż w nowym art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

 1. nie ma już umorzenia zaległości,
 2. pozostaje odroczenie lub rozłożenie na raty,
 3. jest dodatkowy warunek, który musi spełnić podatnik tj. spadek obrotów o 25%,
 4. ulga może dotyczyć podatku, którego termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 roku lub zaległości podatkowej powstałej po tym dniu, organ podatkowy, może odraczać podatki lub rozkładać je na raty do 30 czerwca 2021 r., a graniczną data odroczenia i rozłożenia na raty jest koniec 2022 r.

Tylko ulgi ww. mogą być uznane za mające na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce (limit 800 tys. euro). Pozostałe ulgi mogą być przyznawane tylko w ramach pomocy de minimis.

Składając wniosek o udzielenie ulgi, na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej podatnik będący przedsiębiorcą powinien wskazać, czy udzielona pomoc publiczna ma być rozpatrywana w ramach pomocy de minimis (do 200 tys. euro), czy pomocy innej niż de minimis w ramach COVID-19, na podstawie Komunikatu Komisji (do 800 tys. euro) i złożyć stosowne formularze:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków - do pobrania

lub

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – druk do pobrania oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania.

 

W złożonym wniosku należy wskazać rodzaj preferowanej ulgi (z wyżej wymienionych), rodzaj zobowiązania podatkowego wraz z okresami (np. podatek za dany kwartał przy osobach fizycznych lub za miesiąc/e przy osobach prawnych), a w przypadku odroczenia, rozłożenia na raty – proponowane nowe terminy płatności.

Wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na jego przedsiębiorstwo oraz przedstawić:

 1. informacje świadczące o pogorszeniu się sytuacji finansowej, tj. o spadku obrotów (należy porównać okres: od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek, do analogicznego okresu ubiegłego roku),  
 2. wskazać, czy jego działalność została ograniczona rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.),
 3. prognozę co do dalszej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, o ile to możliwe na tle całej branży,
 4. sytuację kontrahentów, z którymi współpracuje Wnioskodawca,
 5. korzyści jakie uzyska Wnioskodawca w przypadku pozytywnej decyzji organu podatkowego np. czy utrzyma miejsca pracy, zapewni środki finansowe niezbędne do utrzymania,
 6. z jakich innych form wsparcia skorzystał lub będzie mógł skorzystać,
 7. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia., opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu) - dotyczy osób prawnych, 
 8. zeznania podatkowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. PIT-36, PIT-28, PIT-16A) - dotyczy osób fizycznych,
 9. informację o liczbie zatrudnionych osób,  
 10. wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą, ze wskazaniem okresu jakiego dotyczą (do 3 m-cy, 3-6 m-cy, 6-12 m-cy, powyżej 12 m-cy),
 11. wykaz należności i zobowiązań, ze wskazaniem okresu jakiego dotyczą (do 3 m-cy, 3-6 m-cy, 6-12 m-cy, powyżej 12 m-cy),
 12. oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej – dotyczy osób fizycznych – druk do pobrania.
 13. stosownie do art. 23 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2112), przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - druk do pobrania

 

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące form pomocy publicznej oraz jej kumulacji znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Opłata skarbowa:

Składane wnioski nie podlegają opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie – Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter),

Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Zarządzania Finansami Gminy

Zespół Egzekucji Administracyjnej i Pomocy Publicznej

pokój nr 15

tel. 61 28 47 157

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu podatkowego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Olga Pawłowska
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-11 14:03:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-12-10 14:13:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki