Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części położonych w prawobrzeżnej części miasta, w przypadku związania lub zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej

Uchwała Nr 472/XLII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2023 r.  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w przypadku związania lub zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej  (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 992 i 2538) - do pobrania

Załączniki do uchwały:

Załącznik nr 1 - Mapa obszaru objętego zwolnieniem od podatku od nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej - do pobrania

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości – do pobrania

Wymagane dokumenty w celu skorzystania ze zwolnienia: 

 1. zgłoszenie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości - do pobrania;
 2. informacja lub deklaracja na podatek od nieruchomości – złożona w terminie i na zasadach określonych w art. 6 ust. 6 lub w art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.);
 3. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - do pobrania;
 4. informacja określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276, z 2014 r. 1543)
  do pobrania.

Uchwała przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, położnych w prawobrzeżnej starej części miasta Śrem, w przypadku wykorzystywania ich na prowadzenie działalności gospodarczej. Pod warunkiem, iż wcześniej przez minimum 3 miesiące działalność nie była w nich prowadzona.

Zwolnienie przysługuje na okres 12 miesięcy i liczone jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej i dokonano zgłoszenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Obszar objęty zwolnieniem pokrywa się z obszarem strefy ochrony konserwatorskiej prawobrzeżnej części miasta Śrem. Wyłączono jedynie teren Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich.

 

Opłaty za zezwolenia, licencje:

Nie dotyczy

 

Opłata skarbowa:

Bez opłat 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie  

Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 

ul. Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

 

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Podatków, Opłat lokalnych i Pomocy Publicznej, pokój nr 15

tel. 61 28 47 157

 

Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania 

 

Dodatkowe informacje:

Zwolnienie w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.

Wielkość pomocy de minimis w przypadku przedsiębiorcy nie może przekroczyć w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz 2 poprzedzających go lat podatkowych:

 • 20 tys. € dla sektora rolnictwa (produkcja podstawowych produktów rolnych),
 • 30 tys. € dla sektora rybołówstwa (produkcja, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa),
 • 100 tys. € dla sektora drogowego transportu towarów,
 • 200 tys. € dla sektora drogowego transportu osób,
 • 200 tys. € dla pozostałych sektorów działalności gospodarczej. 
Wytworzył:
Olga Pawłowska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-04-12 12:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-04-12 14:27:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki