Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy do KRUS

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy do KRUS dotyczy:
- uzyskania prawa do renty w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej w wyniku wydzierżawienia gruntów, stosownie do przepisów z art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- uzyskania prawa do ubezpieczenia społecznego z tytułu dzierżawienia gruntów zaliczonych do użytków rolnych na podstawie umowy dzierżawy stosownie do art. 38 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z brzmieniem:

art. 28 ust. 4 pkt 1 - uznaje się, że rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając:
1)    gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej – w przypadku renty stałej – co najmniej na 10 lat, a w przypadku renty okresowej – na okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy o przyznaniu tej renty, której zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej 
a)    małżonkiem rencisty, 
b)    osobą pozostającą z rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
c)    małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b;
art. 38 pkt 1 - przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli umowa dzierżawy jest potwierdzona przez wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach; 

Wymagane dokumenty:
1. Umowa dzierżawy 
2. Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – do pobrania

Określenie Wnioskodawcy:
osoba fizyczna

Termin realizacji:
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Opłata skarbowa:
Bez opłat

Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania

 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem

Komórka odpowiedzialna:
Zespół Podatków, Opłat lokalnych i Pomocy Publicznej, pokój nr 1 i pokój nr 13 
tel. 61 28 47 119


 

Wytworzył:
Marzena Kujawska
(2023-05-24)
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-24 09:03:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2024-01-04 12:45:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki