☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Herb Urząd Miejski w Śremie

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przydział mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy

Przydział mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy 
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Śrem
 
2. Deklaracja o wysokości dochodów
 
3. Oświadczenie o stanie majątkowym 
 
 
4. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów m.in.
a) zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym dochodzie (tyt. umów o pracę, zleceń i umów o dzieło) za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku z zaznaczeniem, że odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz powiększone o wszelkie dodatkowe nagrody, świadczenia, odprawy, bony.
Można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia - druk do pobrania
b) kserokopia decyzji ZUS o przyznaniu/waloryzacji emerytury lub renty, trzy ostatnie odcinki lub zaświadczenie z ZUS,
c) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby tam zarejestrowanej, posiadającej lub nie prawo do zasiłku dla bezrobotnych;
d) kserokopia decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu pomocy w formie zasiłków i dodatków lub zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach
e) kserokopia wyroku sądu o wysokości przyznanych alimentów, decyzji o przyznaniu świadczenia alimentacyjnego   
 
5. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego – w przypadku pobierania przez wnioskodawcę lub członka rodziny zasiłku pielęgnacyjnego 
6. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności z wymogiem zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
- I etap – udzielenie informacji o sposobie rozpatrywania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w przypadku złożenia kompletnego wniosku – do 30 dni 
 
- II etap – opiniowanie wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i rozpatrzenie wniosków przez Burmistrza Śremu - raz w roku
 
- III etap – oczekiwanie na wskazanie lokalu mieszkalnego zgodnie z listą (dotyczy osób zakwalifikowanych na listę) – termin oczekiwania uzależniony jest od możliwości pozyskiwania lokali mieszkalnych przez Gminę
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, pokój nr 23
tel. 61 28 47 184.
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
Dodatkowe informacje:
Zasady rozpatrywania wniosków i kwalifikowania osób do zawarcia umowy najmu zawarte są w uchwale Nr 364/LI/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała ta została podjęta w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.). 
 
W w/w uchwale określone są warunki, jakie muszą spełniać ubiegające się o:
 
I.  LOKAL WYNAJMOWANY NA CZAS NIEOZNACZONY
 
1) Średni dochód miesięczny z ostatnich 3 miesięcy na 1 członka rodziny nie może przekraczać 100% najniższej emerytury tj. 1 200,00 zł, w przypadku osoby samotnej dochód ten nie może przekraczać 150% najniższej emerytury, tj. 1 800,00zł.
2) Stałe zamieszkiwanie przez co najmniej 2 lata na terenie gminy Śrem w lokalu, w którym na jedną uprawnioną osobę przypada nie więcej niż 5 m² powierzchni pokoi, pod warunkiem, że nie posiada tytułu prawnego do lokalu.   
 
II. ZAWARCIE UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU 
 

1) Średni dochód miesięczny z ostatnich 3 miesięcy na 1 członka rodziny nie może przekraczać 50% najniższej emerytury tj. 600,00 zł, w przypadku osoby samotnej dochód ten nie może przekraczać 75 % najniższej emerytury, tj. 900,00 zł.      

2) Stałe zamieszkiwanie przez co najmniej 2 lata na terenie gminy Śrem w lokalu, w którym na jedną uprawnioną osobę przypada nie więcej niż 5 m² powierzchni pokoi, pod warunkiem, że nie posiada tytułu prawnego do lokalu na okres dłuższy niż 2 lata, lub mieszka przez co najmniej 2 lata w pomieszczeniu nie nadającym się na stały pobyt ludzi.   

 
W wyjątkowych przypadkach mimo niespełnienia powyższych warunków, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, dopuszcza się oddanie w najem lokalu. 
 
 
 
 
 
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem socjalny lokalu lub lokalu wynajmowanego na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu gminy Śrem 
 • Po złożeniu wniosku wnioskodawca otrzymuje pismo informujące o warunkach i sposobie rozpatrywania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego.
 • Wniosek oczekuje na rozpatrzenie. Wnioski rozpatrywane są raz w roku. 
 • Do wnioskodawcy wysyłane zostaje pismo informujące o rozpoczęciu procesu kwalifikacji oraz do wypełnienia druki deklaracji o wysokości dochodów i oświadczenia o stanie majątkowym – koniec stycznia danego roku. 
 • Wniosek wraz z teczką sprawy wnioskodawcy zostaje przekazany do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.  
 • Społeczna Komisja Mieszkaniowa przeprowadza wizję warunków mieszkaniowych u wnioskodawcy (nie dotyczy osób przebywających w schroniskach dla osób bezdomnych, zakładach karnych i w innych sytuacjach w których niemożliwe jest przeprowadzenie wizji) – wizje trwają ok. 2,5 - 3 miesiące.  
 • Po przeprowadzeniu wizji u wszystkich wnioskodawców Społeczna Komisja Mieszkaniowa ustala minimalną liczbę punktów uprawniających do umieszczenia na projekcie list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.  
 • O tym czy nazwisko wnioskodawcy zostanie umieszczone na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu decyduje kryterium osiągniętego dochodu z ostatnich 3 miesięcy wskazanego w złożonej deklaracji. 
 • Każdy wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku – do połowy czerwca danego roku.  
 • Wnioskodawca, który nie został wpisany na listę może w terminie 14 dni złożyć odwołanie, które jest opiniowane na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej i rozpatrzone przez Burmistrza. Komisja nie przeprowadza drugi raz wizji warunków mieszkaniowych.  
 • Wnioskodawca, który złożył odwołanie otrzymuje odpowiedź o sposobie jego rozpatrzenia. 
 • Nazwiska wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone zostają dopisane na koniec listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.   
 • Listy zostają podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej urzędu – parter budynku.  
 • Wnioskodawca wpisany na listę oczekuje na wskazanie lokalu.  
 • Zawarcie umowy najmu lokalu następuje w sytuacji, gdy osoba zakwalifikowana do uzyskania lokalu nadal spełnia warunki określone w uchwale Rady Miejskiej w Śremie.  
 • Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony (nie dot. umowy najmu socjalnego lokalu) uzależnione jest od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucję ustala się w wysokości odpowiadającej 6-krotności miesięcznego czynszu na dany lokal, obliczonego wg stawek obowiązujących w dniu zwarcia umowy najmu.  
 • Wnioskodawca jeden raz może zrezygnować ze wskazanego lokalu. Druga rezygnacja spowoduje skreślenie z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu. Rezygnację oznacza także brak odpowiedzi w terminie na prawidłowo doręczone pismo w sprawie aktualnych danych dotyczących sytuacji mieszkaniowej i finansowej osoby lub rodziny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Dominika Gronowska
(2019-05-09)
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2005-10-26 13:41:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-03-02 12:59:17)
 
 
ilość odwiedzin: 8472967

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X