Przydział mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy

Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Śrem
 
2. Deklaracja o wysokości dochodów
 
3. Oświadczenie o stanie majątkowym 
 
 

4. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów m.in.

a) zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym dochodzie (tyt. umów o pracę, zleceń i umów o dzieło) za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia deklaracji z zaznaczeniem, że odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia - druk do pobrania

b) kserokopia decyzji ZUS o przyznaniu/waloryzacji emerytury lub renty, trzy ostatnie odcinki lub zaświadczenie z ZUS,

c) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby tam zarejestrowanej, posiadającej lub nie prawo do zasiłku dla bezrobotnych;

d) kserokopia decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego 

e) kserokopia wyroku sądu o wysokości przyznanych alimentów, decyzji o przyznaniu świadczenia alimentacyjnego   

f) oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej – druk do pobrania 

 
5. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej 
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
- I etap – udzielenie informacji o sposobie rozpatrywania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w przypadku złożenia kompletnego wniosku – do 30 dni 
 
- II etap – opiniowanie wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i rozpatrzenie wniosków przez Burmistrza Śremu - nie rzadziej niż raz na 3 lata 
 
- III etap – oczekiwanie na wskazanie lokalu mieszkalnego zgodnie z listą (dotyczy osób zakwalifikowanych na listę) – termin oczekiwania uzależniony jest od możliwości pozyskiwania lokali mieszkalnych przez Gminę
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, pokój nr 23
tel. 61 28 47 184
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
Dodatkowe informacje:
Zasady rozpatrywania wniosków i kwalifikowania osób do zawarcia umowy najmu zawarte są w uchwale Nr 264/XXVI/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Śrem. Uchwała ta została podjęta w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 
W w/w uchwale określone są warunki, jakie muszą spełniać ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego:

I. Średni miesięczny dochód miesięczny z ostatnich 3 miesięcy uprawniający do oddania w najem lokalu nie może przekroczyć:

 1. w związku z ubieganiem się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony:
 1. 130% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (tj. 2 315,25 zł)
 2. 230% w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (tj. 4 096,21 zł)
 1. w związku z ubieganiem się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu
 1. 70% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (tj. 1 246,67 zł)
 2. 95% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (tj. 1 691,91 zł))

II. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące do poprawy:

 1. zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi w gospodarstwie wieloosobowym i mniej niż 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym;
 2. zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym, w którym liczba pokoi jest mniejsza niż liczba gospodarstw domowych zamieszkujących w lokalu;
 3. zamieszkiwanie w lokalu o obniżonym standardzie technicznym:
 1. bez kuchni, łazienki lub ustępu,
 2. bez ogrzewania,
 3. w którym występuje zawilgocenie lub zagrzybienie;
 1. zamieszkiwanie przez osobę niepełnosprawną w lokalu niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 2. zamieszkiwanie w lokalu niedostosowanym do potrzeb zdrowotnych wnioskodawcy bądź członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy;
 3. zamieszkiwanie w altanach lub budynkach rekreacji indywidualnej znajdujących się na terenie rodzinnych ogródków działkowych;
 4. zamieszkiwanie w pomieszczeniu lub lokalu nienadającym się na stały pobyt ludzi w rozumieniu prawa budowlanego;
 5. bezdomność;
 6. przemoc w rodzinie;
 7. wychowanek opuszczający rodzinną i instytucjonalną formę pieczy zastępczej na skutek uzyskania samodzielności i pełnoletności;
 8. pozbawienie dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.
 
 
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem socjalny lokalu lub lokalu wynajmowanego na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu gminy Śrem 
 • Po złożeniu wniosku wnioskodawca otrzymuje pismo informujące o kryteriach kwalifikujących do zawarcia umowy najmu lokalu, zasadach i trybie rozpatrywania wniosków.
 • Wniosek oczekuje na rozpatrzenie. Wnioski rozpatrywane są nie rzadziej niż raz na trzy lata.  
 • Do wnioskodawcy wysyłane zostaje pismo informujące o rozpoczęciu procesu kwalifikacji oraz do wypełnienia druki deklaracji o wysokości dochodów, oświadczenia o stanie majątkowym oraz aktualizacji wniosku.
 • Wnioskodawcy niespełniający warunków wskazanych w uchwale są pisemnie informowani o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.  
 • Wniosek wraz z teczką sprawy wnioskodawcy zostaje przekazany do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.  
 • Społeczna Komisja Mieszkaniowa przeprowadza wizję warunków mieszkaniowych u wnioskodawcy (nie dotyczy osób przebywających w schroniskach dla osób bezdomnych, zakładach karnych i w innych sytuacjach w których niemożliwe jest przeprowadzenie wizji) – wizje trwają ok. 2,5 - 3 miesiące.  
 • Po przeprowadzeniu wizji u wszystkich wnioskodawców sporządzane są projekty list osób uprawnionych do lokalu. Projektami list objęte są osoby, które w wyniku dokonanej kwalifikacji punktowej uzyskały największą liczbę punktów.    
 • O tym czy nazwisko wnioskodawcy zostanie umieszczone na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu decyduje kryterium osiągniętego dochodu z ostatnich 3 miesięcy wskazanego w złożonej deklaracji. 
 • Każdy wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 • Wnioskodawca, który nie został wpisany na listę może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który jest opiniowany na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej i rozpatrzony przez Burmistrza Śremu. Komisja nie przeprowadza drugi raz wizji warunków mieszkaniowych.  
 • Wnioskodawca, który złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy otrzymuje odpowiedź o sposobie jego rozpatrzenia. 
 • Nazwiska wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone zostają dopisane na koniec listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.   
 • Listy zostają podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej urzędu – parter budynku i w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka: Mieszkania komunalne.  
 • Wnioskodawca wpisany na listę oczekuje na ofertę lokalu.  
 • Zawarcie umowy najmu lokalu następuje w sytuacji, gdy osoba zakwalifikowana do uzyskania lokalu nadal spełnia warunki określone w uchwale Rady Miejskiej w Śremie.  
 • Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony (nie dot. umowy najmu socjalnego lokalu) uzależnione jest od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucję ustala się w wysokości odpowiadającej 6-krotności miesięcznego czynszu na dany lokal, obliczonego wg stawek obowiązujących w dniu zwarcia umowy najmu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Dominika Gronowska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-10-26 13:41:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-03-13 19:50:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki