Podział nieruchomości

 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego o podział nieruchomości.
 
 
w załączeniu :
a) aktualny odpis księgi wieczystej z Sądu Rejonowego w Śremie albo tytuł prawny do nieruchomości (oryginał),
 
b) wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.
 
Wstępny projekt podziału winien zawierać w szczególności :
- naniesione w kolorze żółtym granice nieruchomości podlegającej podziałowi, 
- określenie tej nieruchomości według danych z ewidencji gruntów lub innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości, tj. właściciela, nr działki, nr księgi wieczystej,
- powierzchnię dzielonej nieruchomości,
- naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu oraz przedstawione również w kolorze czerwonym ich powierzchnie,
- w przypadku, gdy nowo wydzielane działki gruntu nie będą miały dostępu do drogi publicznej – propozycje sposobu zapewnienia tym działkom dostępu do drogi publicznej należy przedstawić w formie graficznej lub opisowej,
- w przypadku, gdy proponowany podział powoduje również podział budynku, nowa granica winna przebiegać wzdłuż pionowych ścian oddzielenia przeciwpożarowego usytuowanych na całej wysokości budynku od fundamentów do pokrycia dachu lub ścian, wyraźnie oddzielających budynek na dwie odrębne części, każde z własnym wejściem i oddzielnymi instalacjami. Odcinek granicy wewnątrz budynku winien być przedstawiony w rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.
 
c) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była dla dzielonej nieruchomości wydana 
 
2. W przypadku pozytywnej opinii o zgodności wstępnego projektu z planem zagospodarowania przestrzennego należy przedłożyć wniosek
 
z załączonym:
- protokołem z przyjęcia granic nieruchomości,
- wykazem zmian gruntowych,
- wykazem synchronizacyjnym (dołączyć w przypadku, gdy oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów) jest inne niż w księdze wieczystej),
- projektami podziału w ilości odpowiadającej ilości egzemplarzy decyzji (ilość należy uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie).
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy w drodze wydania decyzji administracyjnej– nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego)
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Postępowań Administracyjnych, pokój nr 25
tel. 61 28 47 175
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Podziału nieruchomości można dokonać jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W razie braku planu podziału można dokonać, jeżeli jest on zgodny z przepisami odrębnymi lub z warunkami określonymi w obowiązującej w dniu złożenia wniosku o podział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Niezależnie od ustaleń planu miejscowego podział nieruchomości może nastąpić między innymi w celu :
 
- zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami,
- wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wybudowany na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,
- wydzielenia działki budowlanej, tj. działki, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń usytuowanych na tej działce.
 
2. Podziału nieruchomości można dokonać również, gdy nieruchomość 
- polegał będzie na wydzieleniu działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha a wydzielone działki posłużą na powiększenie nieruchomości sąsiedniej lub 
- będzie miał na celu regulację granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
 
3. Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji Burmistrza
 
4. Zgodność proponowanego podziału z planem miejscowym albo z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub z przepisami odrębnymi opiniuje Burmistrz Śremu. Opinia ta wyrażona jest w formie postanowienia.
 
5. Pozytywna opinia jest podstawą do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości. Dokument ten może być wykonany jedynie przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe.
 
6. Mapę z projektem podziału (minimum 5 egz.) wraz z wykazem zmian gruntowych i protokołem z przyjęcia granic należy dołączyć do złożonego wcześniej wniosku o podział.
 
7. Po otrzymaniu map z  projektem podziału, opracowanym  zgodnie z postanowieniem wydawana jest decyzja zatwierdzająca ten podział.
 
 
 
 
Wytworzył:
Anna Maruk
(2022-01-20)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-02 13:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-05-27 14:14:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki