Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych
 
 
Wymagane dokumenty:
Podatnicy podatku od nieruchomości – osoby prawne winni stosować następujące wzory formularzy:
 
- deklaracja na podatek od nieruchomości
 
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
UWAGA!!! FORMULARZE DEKLARACJI DLA ZDARZEŃ od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. 
Podatnicy podatku od nieruchomości – osoby prawne winni stosować następujące wzory formularzy:
 
- deklaracja na podatek od nieruchomości
 
- dane o nieruchomościach 
 
- dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości
 
- dane o podatnikach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 
Opłaty za zezwolenia:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, po złożonej deklaracji.
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 13
tel. 61 28 47 119
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
 
Dodatkowe informacje:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać:
 
1. Deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 
2. Odpowiednio skorygowane deklaracje, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty. Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
 
Płatność podatku do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
 
Wytworzył:
Elżbieta Jankowiak
(2019-12-12)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-03 08:26:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 11:24:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki