☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wraz z oświadczeniem strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy :
 
2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika: pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17,00 zł).
 
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 56,00 zł, jeśli wymagana.
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy 
 
 
Opłata skarbowa:
- 56,00 zł – opłata za czynność urzędową na wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego. Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej). Zwalnia się z opłaty skarbowej m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego
 
- 17,00 zł – opłata za pełnomocnictwo imienne. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu
 
- 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania .pdf / druk do pobrania .doc
 
 
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
do 14 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 34
tel. 61 28 47 123 
tel. 61 28 47 131
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
Organ, który wydał decyzję jest zobowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie.
 
Zachęcamy do drukowania dokumentów dwustronnie, by ograniczyć zużycie papieru i wspierać środowisko.
 
Wytworzył:
Katarzyna Bednarowicz
(2023-03-17)
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-11-03 13:13:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-17 13:12:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3047304