☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

 
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 

2. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, oraz obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, która:

1) pokazuje wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,

2) przedstawia osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

- o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.

2. Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1, w zakresie wizerunku, oraz fotografia dziecka do 5. roku życia może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

3. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

4. Fotografię załączaną do wniosku składanego w postaci papierowej wykonuje się na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

5. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm i spełniała wymogi, o których mowa w ust. 1‒3.

6. Na żądanie organu poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

 
 
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie,
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój nr 1
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem

Miejsce odbioru dowodu osobistego:
Urząd Miejski w Śremie,
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój nr 1
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem 
 
Termin załatwienia sprawy:
30 dni od daty złożenia wniosku.
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 1
tel. 61 28 47 120
tel. 61 28 47 125 
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
Dodatkowe informacje:

1. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Wymagana jest obecność tej osoby przy składaniu wniosku, również dziecka, które ukończyło 5 lat.

2. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. 

3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dowód odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:  

a) dowód osobisty wydany małoletniemu będzie mógł odebrać każdy z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.

b) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;

c) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd,

d) małoletni, który ukończył 12 rok życia, może odebrać dowód osobiście.

5. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

1) upływu terminu ważności dowodu osobistego albo upływu terminu ważności dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3;

2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4a) unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4;

4b) żądania wymiany dowodu osobistego:

  1. na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,

  2. w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,

  3. uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego;

4c) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;

5) przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

5a) przedstawienia przez posiadacza dowodu osobistego organowi gminy potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, albo przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ, albo przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

5b) 28) stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.

 

7. Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 

1) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;

2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32;

3) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4b;

4) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego;

5) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;

5a) z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4c;

5b) z chwilą zgłoszenia zawieszenia certyfikatów, w przypadku, o którym mowa w art. 32c;

5c) z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 3a;

5d) z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 9;

6) po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, o ile wcześniej nie nastąpiło unieważnienie dowodu osobistego na podstawie przepisu pkt 5;

7) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1.

8) 37) z dniem stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.

 

Unieważnienie dowodu osobistego w powyższych przypadkach będzie następować z urzędu (bez zawiadomienia posiadacza dokumentu). 

 

8. Organ gminy wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (wolne od opłat) ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez dwa miesiące.

 

9. Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych - do pobrania Klauzula informacyjna

 

10. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - do pobrania

 

11. Istnieje możliwość złożenia wniosku przez Internet dla dziecka do 12 roku życia.

 

Wniosek wraz z załącznikiem opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

 

/e-dowód - informacje szczegółowe dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod /

 

 

Wytworzył:
Romana Czeterbok
(2021-11-08)
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-12-22 11:16:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-28 14:33:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3024216