Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły

Wymagane dokumenty:

 1.Wniosek w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola /szkoły/ośrodka
 
2. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie /uczęszczanie dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka/ośrodka rewalidacyjnego
                 - druk do pobrania .doc      
                 - druk do pobrania .pdf
                 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy 
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat 
W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 
 
Miejsce złożenia dokumentu:
Obsługa Finansowo-Księgowa 
przy Szkole Podstawowej w Zbrudzewie
 
ul. Kochanowskiego 2
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z podpisaną umową
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie
Zbrudzewo, ul. Śremska 49
63 – 100 Śrem
tel: 61 28 30 498
 
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania negatywnej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje:
1. W przypadku pozytywnej decyzji zostanie podpisana pomiędzy Burmistrzem Śremu, a rodzicem/opiekunem/opiekunem prawnym dziecka umowa o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane miesięcznie z dołu w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca na podstawie oświadczenia do umowy oraz na podstawie okazanych biletów komunikacji publicznej lub na podstawie określonych w umowie ilości kilometrów.
3. Oświadczenie należy składać nie później niż do 5-go dnia następnego miesiąca. 
 
Wytworzył:
Ewelina Springer-Kobus
(2023-01-13)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-12-11 14:17:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 09:39:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki