Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych
 
 
Wymagane dokumenty:
Podatnicy podatku leśnego – osoby fizyczne winni stosować następujące wzory formularzy:
 
- informacja o lasach
 
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

 - dane pozostałych podatników

UWAGA!!! FORMULARZE DEKLARACJI DLA ZDARZEŃ od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. 
Podatnicy podatku leśnego – osoby fizyczne winni stosować następujące wzory formularzy:
 
- informacja o lasach
 
- dane o nieruchomościach leśnych (należy wypełnić w przypadku położenia gruntów w różnych miejscowościach oraz dla różnych form władania)
 
- dane o podatnikach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie  
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni 
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 13
tel. 61 28 47 119
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Osoby fizyczne są obowiązane składać informację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
2. Zgłoszenia wymagają czynności związane z nabyciem lub zbyciem gruntów leśnych.
3. Podatek jest płatny w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 
Wytworzył:
Elżbieta Jankowiak
(2019-12-06)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-02 13:44:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 11:12:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki