☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów
 
Wymagane dokumenty:
Karta aktualizacji danych psa w ewidencji
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni w przypadku zwrotu opłaty za psa
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 13
tel. 61 28 47 163
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Opłata za rok za posiadanie psa wynosi 36,00 zł.
 
2. Opłatę nalezy uiścić na konto dochodów Urzędu Miejskiego w Śremie nr 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 prowadzone przez Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z tytułem płatności - opłata od posiadania psów - imie i nazwisko wlasicicela psa
 
3. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, w terminie do dnia 31 marca każdego roku bez wezwania.
 
4. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 
5. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku podatkowego i jednocześnie podatek za dany rok był uiszczony, można ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku na konto (należy podać nazwę banku i nr konta podatnika).
 
6. Każdą zmianę mającą wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy zgłosić w terminie 14 dni od zaistnienia.
 
 
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1. Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
 
2. Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –  z tytułu posiadania jednego psa;
 
3. Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
 
4. Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
 
5. Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
 
6. Osób, które nabyły psa ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Podstawą zwolnienia jest dokument wydany przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju, potwierdzający fakt zabrania psa ze schroniska.
 
 
Przepisy:
 
Wytworzył:
Magdalena Sznura
(2023-02-21)
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-11-03 08:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-02-21 12:38:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3026416