Podatek od środków transportowych

 
 
Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z  załącznikiem DT-1/A
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie  
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 13
tel. 61 28 47 163
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane:
 
składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 
odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca  zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 
 
2. Podatek jest płatny (bez wezwania) w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 
 
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
 
a) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
- do dnia 15 września danego roku – II rata,
 
b) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 
Wytworzył:
Magdalena Sznura
(2020-02-06)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-03 10:16:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 11:25:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki