Rejestracja urodzenia dziecka

REJESTRACJA URODZENIA DZIECKA
 
 
Od 1 marca 2015 r. rejestracji urodzenia dziecka dokonuje się w formie elektronicznej w Systemie Rejestrów Państwowych – SRP (nie prowadzi się ksiąg stanu cywilnego w formie papierowej)
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.
 
 
Zgłoszenia urodzenia dziecka rodzic może dokonać osobiście w USC albo w formie elektronicznej(za pośrednictwem platformy e-puap - https://epuap.gov.pl)
 
Zgłoszenie urodzenia dziecka – wymagane dokumenty:
 
 
- zalecane dowody osobiste rodziców
 
- w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo  i dowód osobisty pełnomocnika
 
 
 
Opłaty:
Sporządzenie aktu urodzenia jest bezpłatne, po dokonaniu rejestracji urodzenia z urzędu wydaje się osobie zgłaszającej urodzenie 1 odpis skrócony aktu urodzenia (bezpłatnie).

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Pion Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem
I piętro, pok. nr 11
 
 
Termin załatwienia sprawy:
W dniu zgłoszenia urodzenia
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego.
I piętro, pokój nr 11, tel. 61 2847132
usc@urzad.srem.pl
 
 
Tryb odwoławczy:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej, mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity, nie wskazują na płeć (chyba, że w powszechnym znaczeniu jest ono przypisane do danej płci) i wybiera dziecku imię z urzędu w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.
 
 
Dodatkowe informacje:
Podmioty uprawnione do zgłoszenia urodzenia dziecka:
1. Ojciec lub matka dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
2. Ojciec  lub matka, którzy ukończyli 16 lat (jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych)
3. Przedstawiciel ustawowy matki dziecka
4. Opiekun matki
5. Pełnomocnik matki lub ojca dziecka
 
 
Akt urodzenia sporządza się na podstawie:
1. Karty urodzenia albo karty martwego urodzenia dostarczonych przez placówkę zdrowia ( karta urodzenia przekazywana jest do USC w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia, karta martwego urodzenia przekazywana jest do USC w terminie 1 dnia od dnia jej sporządzenia)
2. Protokołu zgłoszenia urodzenia
3. Jeżeli przed sporządzeniem aktu urodzenia następuje uznanie ojcostwa wymagana jest obecność obojga rodziców
4. Opcjonalnie protokołu oświadczenia o uznaniu ojcostwa
 
Zgłoszenia urodzenia należy dokonać w terminie 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia.
Zgłoszenia urodzenia należy dokonać w terminie 3 dni od daty sporządzenia karty martwego urodzenia.
Niedochowanie powyższych terminów powoduje, że kierownik USC sporządza z urzędu akt urodzenia i przekazuje o tym informację rodzicom dziecka.
 
Wytworzył:
Dominika Zandecka-Kaczmarek
(2023-03-16)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-09 14:16:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 11:27:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki