☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Transkrypcja aktu stanu cywilnego

Transkrypcja aktu stanu cywilnego
(wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do ksiąg polskich)
 
 
Od 1 marca 2015 r. rejestracji aktów transkrybowanych dokonuje się w drodze czynności materialno-technicznej w formie elektronicznej w Systemie Rejestrów Państwowych – SRP ( nie prowadzi się ksiąg stanu cywilnego w formie papierowej). Wniosek można złożyć w dowolnym (wybranym) USC w kraju.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dokonanie czynności ( wraz z wnioskiem o dokonanie czynności transkrypcji,  osoba, której akt dotyczy, może złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych zawartych w transkrybowanym akcie do reguł pisowni polskiej).
2. Oryginalny odpis aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
 
Transkrypcji podlegają dokumenty, które:
- w państwie wydania są uznawane za dokumenty stanu cywilnego
- maja moc dokumentu urzędowego
- wydawane są przez właściwy organ
- nie budzą wątpliwości co do autentyczności.
 
Jeżeli wpisany akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie, istnieje możliwość uzupełnienia aktu na wniosek  lub z urzędu.
 
 
Opłaty:
- 50 zł za wydanie odpisu zupełnego sporządzanego po dokonaniu czynności 
 
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Pion Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego,
ul. Adama Mickiewicza 10,
63 – 100 Śrem,
I piętro, pokój nr 11 
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego,
I piętro, pokój nr 11, 
tel. 61 28 47 132
 
 
 
Tryb odwoławczy:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia  dokonania transkrypcji w przypadku, kiedy:
- dokument nie jest aktem stanu cywilnego
- nie ma mocy dokumentu urzędowego
- nie został wydany przez właściwy organ
- budzi wątpliwości co do autentyczności
- potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo, zgon
- powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż zdarzenie
- transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku  prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Odmowa dokonania transkrypcji  następuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.  
 
 
Dodatkowe informacje:
Nazwę miejscowości zawartej w dokumencie, który podlega transkrypcji, położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszcza się w transkrybowanym akcie w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Transkrypcja jest czynnością  fakultatywną, wykonywaną na wniosek lub z urzędu.
 
 
 
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o transkrypcję:
- osoba, której akt dotyczy
- osoba, która wykaże interes prawny
- osoba, która wykaże interes faktyczny z transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon
 
 
 
Transkrypcja jest czynnością obligatoryjną, kiedy obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument, posiada polski akt stanu cywilnego stwierdzający wcześniejsze zdarzenie i żąda:
- dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (akt stanu cywilnego, wzmianka)
- wydania polskiego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)
- nadania numeru PESEL
- zagraniczny dokument nie podlega zwrotowi, chyba, ze wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania dokumentu.
 
Wytworzył:
Dominika Zandecka-Kaczmarek
(2023-03-16)
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-11-09 14:19:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-16 13:51:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3026416