Transkrypcja aktu stanu cywilnego

Transkrypcja aktu stanu cywilnego

(wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą)

 

 Od 1 marca 2015 r. rejestracji aktów transkrybowanych dokonuje się w drodze czynności materialno-technicznej w formie elektronicznej w Systemie Rejestrów Państwowych – SRP (nie prowadzi się ksiąg stanu cywilnego w formie papierowej).

 Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami można złożyć:

 • osobiście w siedzibie USC lub
 • korespondencyjnie przesyłając na adres USC.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie czynności ( wraz z wnioskiem o dokonanie czynności transkrypcji,  osoba, której akt dotyczy, może złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych zawartych w transkrybowanym akcie do reguł pisowni polskiej)

2. Oryginalny odpis aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego z oryginału. Odpis aktu stanu cywilnego nie może być zalaminowany. 

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeżeli transkrypcji dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o transkrypcji drugiego małżonka oraz informuje go o prawie do złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska.

Jeżeli transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o transkrypcji osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.

 

Klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Jeżeli wpisany akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie, istnieje możliwość uzupełnienia aktu na wniosek. Wniosek o uzupełnienie druk do pobrania.

 

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek. Wniosek o sprostowanie druk do pobrania

 

Opłaty:

 

Opłata na konto Urzędu Miejskiego w Śremie  57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 prowadzone przez Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka

NRB - numer konta wyłącznie w obrocie krajowym (złotówkowym i walutowym)

57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 na dokumentach papierowych

57 9084 0003 2102 0013 0521 0013  postać elektroniczna

 

IBAN - numer konta wyłącznie w obrocie transgranicznym

PL57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 - na dokumentach papierowych

PL57 9084 0003 2102 0013 0521 0013  postać elektroniczna

 

SWIFT (dotyczy ostatnich liter rachunku)

PL57908400032102001305210013GBWCPLPP  postać elektroniczna

lub kartą płatniczą w siedzibie USC w Śremie.

Ulgi:

Nie stosuje się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Pion Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego,

ul. Adama Mickiewicza 10,

63 – 100 Śrem,

I piętro, pokój nr 11.

  

Komórka odpowiedzialna:

Pion Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego,

I piętro, pokój nr 11, 

tel. 61 28 47 132

 

Tryb odwoławczy:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia  dokonania transkrypcji w przypadku, kiedy:

 • dokument nie jest aktem stanu cywilnego
 • nie ma mocy dokumentu urzędowego
 • nie został wydany przez właściwy organ
 • budzi wątpliwości co do autentyczności
 • potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo, zgon
 • powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż zdarzenie
 • transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku  prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Odmowa dokonania transkrypcji  następuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.  

 

Dodatkowe informacje:

Nazwę miejscowości zawartej w dokumencie, który podlega transkrypcji, położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszcza się w transkrybowanym akcie w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o transkrypcję:

 • osoba, której akt dotyczy
 • osoba, która wykaże interes prawny
 • osoba, która wykaże interes faktyczny z transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

  

Transkrypcja jest czynnością obligatoryjną, kiedy obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument, posiada polski akt stanu cywilnego stwierdzający wcześniejsze zdarzenie i żąda:

 • dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (akt stanu cywilnego, wzmianka)
 • wydania polskiego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • nadania numeru PESEL
 • zagraniczny dokument nie podlega zwrotowi, chyba, że wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania dokumentu.

 

 

 
Wytworzył:
Dominika Zandecka-Kaczmarek
(2023-11-29)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-09 14:19:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 11:31:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki