Zawiadomienie o zgromadzeniu

ZGROMADZENIA
 
Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – druk do pobrania
 
 
Sposób zawiadomienia:
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej używając elektronicznej skrzynki podawczej;
www.epuap.gov.pl (wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP)
 
 
Opłaty:
Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta
Pl. 20 Października 1 
63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225
fax 61 28 35 337
e-mail  urzad@srem.pl
 
lub:
 
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem
tel. 61 28 47 120
fax 61 28 35 337
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Spraw Obywatelskich
Stanowisko Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Ul. Adama Mickiewicza 10
pok. Nr 4, tel. 61 28 47 152
 
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
1) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.
 
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 
Odwołanie od decyzji o zakazie zorganizowania zgromadzenia
 
W przypadku, kiedy organ gminy wyda decyzję o zakazie zorganizowania zgromadzenia, wnioskującemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego sądu okręgowego:
 
Sąd Okręgowy w Poznaniu
ul. Stanisława Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
 
w godzinach urzędowania sądu
- w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 18.00
- od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
 
W dni wolne od pracy, niedziele i święta tel. 734 420 304
 
Termin złożenia odwołania wynosi 24 godziny od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
Informacje dodatkowe:
1) Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.
 
2) Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu identyfikatora.
 
3) Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia podejmują przewidziane w ustawie środki.  
 
Wytworzył:
Jacek Konwerski
(2023-02-21)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-15 09:39:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 12:06:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki