Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką - druk do pobrania
Wniosek o zmianę licencji - druk do pobrania
Wniosek o aktualizację danych - druk do pobrania
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 
1. oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust.1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art.8 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
 
2. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonywujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowia oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w artykule 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 
3. Wykaz pojazdów
 
4. Wykaz kierowców zgłaszanych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 
 
5. kserokopia prawa jazdy
 
6. kserokopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego 
 
7. kserokopia dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem TAXI
 
8. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem
 
9. kserokopię świadectwa legalizacji taksometru
 
10. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji  (potwierdzenie wpłaty na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie Nr 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 SBL O/Śrem.
 
W przypadku zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu taksówką należy złożyć wniosek -  druk do pobrania
 
 
Opłaty:
Opłata za udzielenie licencji :
Od każdego pojazdu samochodowego na obszar gminy dla okresu ważności licencji w latach :
od 2 do 15 lat – 200 zł
powyżej 15 do 30 lat – 250 zł
powyżej 30 do 50 lat – 300 zł
 
 
Opłata skarbowa :
Nie stosuje się.
W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 
 
 
Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy :
do 30 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna :
Pion Administracyjno-Organizacyjny
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
tel. 61 28 47 122
 
 
Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje : 
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze administracyjnej.
 
 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jolanta Leśniewska
(2022-01-11)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-10-20 14:40:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 11:53:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki