☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Herb Urząd Miejski w Śremie

Niedziela 12.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
2. Egzemplarz mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku: mapy katastralnej (pobranej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego np. Starostwo Powiatowe w Śremie Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Adama Mickiewicza 17, 63 – 100 Śrem) w skali 1:500 lub 1:1000, dopuszcza się skalę 1:2000 w przypadku inwestycji liniowych.
Mapa ta powinna: być sygnowana pieczęcią właściwego urzędu, odzwierciedlać aktualny stan zagospodarowania terenu objętego wnioskiem oraz zawierać obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
 
 
3. Egzemplarz kopii w/w mapy z: 
precyzyjnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem,
granicami obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać,
naniesionym projektowanym zagospodarowaniem (planowane budynki, zabudowa przewidziana do rozbiórki, wjazd na teren inwestycji, przebieg dróg, sieci).
Przedstawiony na mapie obszar i zakres inwestycji winny być spójne z treścią wniosku.
 
 
4. Dokumenty od gestorów sieci:
dostawa wody i odbiór ścieków – Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w Śremie, ul. Parkowa 8, 63 – 100 Śrem,
dostawa energii elektrycznej – Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62 – 300 Września
potwierdzające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego lub, w przypadku braku infrastruktury technicznej, umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu zawarte pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (oryginał lub poświadczona kserokopia) – w szczególności, gdy działka nie jest zabudowana i uzbrojona lub gdy przedsięwzięcie wymaga zwiększonego zapotrzebowania.
 
 
5. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząc oddziaływać na środowisko: ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
 
6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika: pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17,00 zł).
 
 
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł, jeśli wymagana.
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
- 107,00 zł  opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.  Zwalnia się z opłaty skarbowej m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.
 
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy w drodze wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ zobowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 34 
tel. 61 28 47 123 
tel. 61 28 47 131
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie przy Pl. 20 Października 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie (BIP). Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem zawiadamia się na piśmie.
Wykaz inwestycji stanowiących realizację celu publicznego określa art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 

 
 
ilość odwiedzin: 8377155

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X