☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Czwartek 21.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 - druk do pobrania w formacie .pdf,
- druk do pobrania w formacie .doc,

 

2. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna, pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:

a) elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo

b) papierowej.

Mapę pobiera się z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Starostwo Powiatowe w Śremie Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Adama Mickiewicza 17, 63 – 100 Śrem).

Mapa powinna odzwierciedlać aktualny stan zagospodarowania terenu objętego wnioskiem oraz zawierać obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.

 

3. Egzemplarz kopii wyżej wymienionej mapy z: 

  • precyzyjnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem,
  • granicami obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać,
  • naniesionym projektowanym zagospodarowaniem (planowane budynki, zabudowa przewidziana do rozbiórki, wjazd na teren inwestycji, przebieg dróg, sieci).

Przedstawiony na mapie obszar i zakres inwestycji winny być spójne z treścią wniosku.

 

 

4. Dokumenty od gestorów sieci:

  • dostawa wody i odbiór ścieków – Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w Śremie, ul. Parkowa 8, 63 – 100 Śrem,
  • dostawa energii elektrycznej – Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62 – 300 Września

potwierdzające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego lub, w przypadku braku infrastruktury technicznej, umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu zawarte pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (oryginał lub poświadczona kserokopia) – w szczególności, gdy działka nie jest zabudowana i uzbrojona lub gdy przedsięwzięcie wymaga zwiększonego zapotrzebowania.

 

5. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząc oddziaływać na środowisko: ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

6. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć wraz z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy kopię dokumentu. Przepis art. 76a § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu przedłożenia oryginału tego dokumentu.).

7. W przypadku ustanowienia pełnomocnika: pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17,00 zł).

8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 598,00 zł, jeśli wymagana.

9. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego może zostać w każdym czasie wycofany przez stronę 

 

Opłaty za zezwolenia, licencje:

Nie dotyczy

 

Opłata skarbowa:

- 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć oryginalny dowód wniesienia opłaty skarbowej; 

- 598,00 zł od złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zwolnieni z opłaty skarbowej są właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek.

- 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania.pdf / druk do pobrania .doc 

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie 

Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 

ul. Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

 

 

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 65 dni.

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem
Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 34
tel. 61 28 47 131
tel. 61 28 47 107
tel. 61 28 47 123

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania – druk do pobrania .pdf / druk do pobrania .doc wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

Dodatkowe informacje:

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie przy Pl. 20 Października 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie (BIP). Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem zawiadamia się na piśmie.

Wykaz inwestycji stanowiących realizację celu publicznego określa art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Wytworzył:
Katarzyna Bednarowicz
(2023-03-23)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-09-20 14:36:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-23 15:01:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3284488