☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ustalenie warunków zabudowy

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy - do pobrania .docdo pobrania .pdf

Obowiązek informacyjny
 
2. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna, pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:
a) elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo
b) papierowej;
 
Mapa ta powinna odzwierciedlać aktualny stan zagospodarowania terenu objętego wnioskiem oraz zawierać również obszar niezbędny do przeprowadzenia analizy urbanistycznej (przedstawiać teren wokół działki w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki/działek objętej/objętych wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50m).
 
3. Egzemplarz kopii wyżej wymienionej mapy z: 
  • precyzyjnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem,
  • granicami obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać,
  • naniesionym projektowanym zagospodarowaniem (planowane budynki, zabudowa przewidziana do rozbiórki, wjazd na teren inwestycji).
Przedstawiony na mapie obszar i zakres inwestycji winny być spójne z treścią wniosku.
 
4. Dokumenty od gestorów sieci
  • dostawa wody i odbiór ścieków – Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w Śremie, ul. Parkowa 8, 63 – 100 Śrem,
  • dostawa energii elektrycznej – Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62 – 300 Września
  • potwierdzające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego lub, w przypadku braku infrastruktury technicznej, umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu zawarte pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (oryginał lub poświadczona kserokopia) – w szczególności, gdy działka nie jest zabudowana i uzbrojona lub gdy przedsięwzięcie wymaga zwiększonego zapotrzebowania. 
 
5. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
6. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć wraz z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy kopię dokumentu. Przepis art. 76a § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu przedłożenia oryginału tego dokumentu.).
 
7. W przypadku ustanowienia pełnomocnika: pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17,00 zł)
 
8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 598,00 zł, jeśli wymagana.
 
9. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy może zostać w każdym czasie wycofany przez stronę:
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
  • 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć oryginalny dowód wniesienia opłaty skarbowej;
  • 598,00 zł od złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków. Zwolnieni z opłaty skarbowej są właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek.
  • 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania.pdf / druk do pobrania .doc 
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 90 dni, a w przypadku budowy wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora: nie później niż w ciągu 21 dni. 
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 34
tel. 61 28 47 123 
tel. 61 28 47 131
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję – druk do pobrania .pdf / druk do pobrania .doc  
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.
W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.
 
 
Zachęcamy do drukowania dokumentów dwustronnie, by ograniczyć zużycie papieru i wspierać środowisko.
 

 

Wytworzył:
Katarzyna Bednarowicz
(2023-03-17)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-09-20 14:44:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-17 12:43:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3047304