Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji

UCHWAŁA NR 414/XXXV/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji ( Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 4365).

Uchwała przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części znajdujących się w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej prawobrzeżnej części miasta Śrem, pod warunkiem, że zostanie wykonany remont elewacji. Z obszaru zwolnienia wyłączono jedynie teren Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje przez okres 3 lat.

Załączniki do uchwały:

 1. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości – do pobrania
 2. Załącznik nr 2 - Zgłoszenie zakończenia prac w zakresie remontu elewacji – do pobrania wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
 • informacją lub korektą informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych bądź deklaracją lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości;
 • dokumentami potwierdzającymi datę rozpoczęcia i zakończenia remontu (np. umowa z wykonawcą, z której wynikać będzie termin realizacji prac);
 • dokumentacją fotograficzną potwierdzającą stan elewacji po zakończeniu remontu;
 • kopią decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie robót budowlanych wydanej przez właściwy organ, jeżeli przepisy prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia, lub kopią zgłoszenia robót właściwemu organowi oraz innych dokumentów wynikających z przepisów prawa budowlanego
 • (np. decyzja o zajęciu pasa drogowego);
 • uprawniającą do realizacji remontu uchwałę wspólnoty - w przypadku gdy koszty remontu elewacji zostały poniesione przez wspólnotę mieszkaniową;
 • pozytywną opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków lub pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 1. Załącznik nr 3 - Mapa obszaru objętego zwolnieniem od podatku od nieruchomości, w którym wykonano remont elewacji budynku lub jego części - do pobrania.

Wymagane dokumenty: 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany, w terminie do 31 stycznia każdego roku objętego zwolnieniem (tj. przez 3 lata) do składania następujących dokumentów:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania .doc,
 2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) – druk do pobrania .xls.

 

Opłaty za zezwolenia, licencje:

Nie dotyczy

 

Opłata skarbowa:

Bez opłat 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie  

Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 

ul. Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

 

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Podatków, Opłat lokalnych i Pomocy Publicznej, pokój nr 15

tel. 61 28 47 157

 

Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania 

 

Dodatkowe informacje:

Zwolnienie w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.

Wielkość pomocy de minimis w przypadku przedsiębiorcy nie może przekroczyć w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz 2 poprzedzających go lat podatkowych:

 • 20 tys. € dla sektora rolnictwa (produkcja podstawowych produktów rolnych),
 • 30 tys. € dla sektora rybołówstwa (produkcja, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa),
 • 100 tys. € dla sektora drogowego transportu towarów,
 • 200 tys. € dla sektora drogowego transportu osób,
 • 200 tys. € dla pozostałych sektorów działalności gospodarczej. 
Wytworzył:
Olga Pawłowska
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-11-09 12:58:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-13 11:43:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki