☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Czwartek 01.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 
Od 1 marca 2015 r. wnioski o odpisy aktów stanu cywilnego składać można w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju.
 
 
Wymagane dokumenty:
1.   Wniosek o wydanie odpisu.
 
2.   Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 
3.   Dokument tożsamości do wglądu, celem ustalenia uprawnień do otrzymania dokumentów.
 
 
 
 
 
Opłaty :
Opłata skarbowa:
• od skróconego odpisu aktu - 22 zł
• od zupełnego odpisu aktu - 33 zł
• od wielojęzycznego odpisu skróconego aktu - 22 zł
17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 
 
Ulgi :
1. Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy między innymi w sprawach:
• alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 
• ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy  niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich  rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych  przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
 
• świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 
• wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
 
• powszechnego obowiązku obrony,  
 
• zatrudnienia i wynagrodzeń za pracę,
 
• nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 
• nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
 
• pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają
 
• nadania  statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej
 
• rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1090)
 
2. Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
3. Zwalnia się z opłaty skarbowej odpis wydawany z akt stanu cywilnego dotyczący obywateli polskich przebywających poza granicami RP, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych
 
4. odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny; zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Pion Spraw Obywatelskich 
Urząd Stanu Cywilnego,
ul. Adama Mickiewicza 10
63 – 100 Śrem
I piętro, pokój nr 11 
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni, jeśli dotyczy USC Śrem, w przypadku złożenia wniosku o wystawienie odpisów z aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego – 10 dni 
W sprawach szczególnych, wymagających tłumaczenia aktów stanu cywilnego przez tłumacza przysięgłego, w terminie do miesiąca. 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Spraw Obywatelskich 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pokój nr 11, 
tel. 61 28 47 132
 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.
 
 
Dodatkowe informacje:
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku i otrzymania dokumentu:
- osoba, której akt dotyczy
- małżonek
- wstępny
- zstępny
- rodzeństwo
- przedstawiciel ustawowy
- opiekun
- osoba, która wykaże interes prawny
- sąd
- prokurator
- organizacja społeczna
- organy administracji publicznej
 
Wytworzył:
Arleta Neumann
(2022-12-15)
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-11-09 14:20:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-13 11:11:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3030362