☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Herb Urząd Miejski w Śremie

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne
 
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek osoby prawnej lub fizycznej o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - druk do pobrania
 
2. Załączniki do wniosku:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – kopię dowodu osobistego,
b) statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego,
c) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora,
d) tytuł prawny do lokalu ( np. akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy pomieszczeń przeznaczonych na działalność szkoły lub placówki),
e) informacja o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i realizację innych zadań statutowych (m. in. wyposażanie w pomoce dydaktyczne i niezbędny sprzęt),
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodne z odrębnymi przepisami (spełnianie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej),
f) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) - w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,
g) pozytywna opinia właściwego kuratora oświaty (w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej).
 
Opłaty:
Bez opłat
 
 
Ulgi:
Nie stosuje się
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Pion Edukacji i Usług Społecznych – Zespół Edukacji,
pokój nr 02 (parter)
Pl. 20 Października 1,
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku
 
 
Komórka odpowiedzialna: 
Pion Edukacji i Usług Społecznych
 
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
Dodatkowe informacje:
1. Urząd Miejski w Śremie wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli :
a) wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów albo podane w nich dane są błędne i mimo wezwania nie został uzupełniony albo poprawiony w wyznaczonym terminie,
b) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
 
2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić do Urzędu Miejskiego w Śremie w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
 
3. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
a) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
b) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
c) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum również w przypadku gdy niewypełniane są zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) – jeżeli osoba prowadząc szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
d) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
e) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
 
 

 

Wytworzył:
Natalia Pepeta
(2017-02-15)
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-08-26 09:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 09:24:42)
 
 
ilość odwiedzin: 8355125

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X